Oly Odyssey Alts 2006 - OlyEndoMike
Zuiko 24/2.8  OM-2
Velvia

Zuiko 24/2.8 OM-2
Velvia

gordon0E003